Dna Magnetic Separation

x-mol,microchimica actaa fluorometric aptamer-based assay for ochratoxin a using magnetic separation and a cationic conjugated fluorescent polymer,yufei liu, huijuan yan, jingfang shangguan, xue yang, meili wang.