May Ngien Bua

Cu to my nghin ba vng - vietnam.May-nghien.Cau tao ev ba my nghin tc ng my nghin sng , bn, cu to nguyn l hot cu to my nghin ba.